Springen naar inhoud


Tutorial info

  • Toegevoegd op: 24 aug 2013 18:54
  • Datum bijgewerkt: 24 aug 2013 18:58
  • Bekeken: 2627
 


* * * * *
0 Beoordeling

Lees de internet explorer cache met aanroepen van api:

Cookies cache uitlezen d.m.v. aanroepen met API die door webpagina's worden opgeslagen.

Geplaatst door pascalbianca op24 aug 2013 18:54
Cookies cache internet explorer API api VB .Net Visual Basic
Om cookies uit te lezen die door internet explorer word opgeslagen kun je onderstaande code gebruiken.
De gegevens worden in kolommen gezet en onder verdeeld in 8 kolommen namelijk.: SourceUrlName, LocalFileName, HitRate, Size, LastModifiedTime, ExpireTime, LastAccessTime en LastSyncTime.

Maak een nieuw project aan en dubbel klik op je form.
Verwijder hier alle codes, dus.:
Visual Basic Code:
Public Class Form1

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

End Sub
End Class

Nu bovenstaande code weg is gehaald plaak je onderstaande code er voor in de plaatst.:
Visual Basic Code:
Option Strict On
Option Explicit On

Public Class Form1

Private WithEvents lvCookies As New ListView

Sub New()
	 InitializeComponent()
	 Me.Size = New Size(1024, 480)
	 lvCookies.Bounds = New Rectangle(5, 5, Me.ClientSize.Width - 10, Me.ClientSize.Height - 10)
	 lvCookies.Columns.Add("SourceUrlName")
	 lvCookies.Columns.Add("LocalFileName")
	 ' lvCookies.Columns.Add("UseCount")
	 lvCookies.Columns.Add("HitRate")
	 lvCookies.Columns.Add("Size")
	 lvCookies.Columns.Add("LastModifiedTime")
	 lvCookies.Columns.Add("ExpireTime")
	 lvCookies.Columns.Add("LastAccessTime")
	 lvCookies.Columns.Add("LastSyncTime")
	 'lvCookies.Columns.Add("HeaderInfo")
	 'lvCookies.Columns.Add("FileExtension")
	 'lvCookies.Columns.Add("ExemptDelta")
	 lvCookies.View = View.Details
	 lvCookies.Anchor = AnchorStyles.Left Or AnchorStyles.Right Or AnchorStyles.Top Or AnchorStyles.Bottom
	 Me.Controls.Add(lvCookies)
End Sub

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
	 Dim cookies As IList(Of EntryInfo) = EntryInfo.GetCookies
	 For Each cookie In cookies
		 Dim lvi As New ListViewItem(cookie.SourceUrlName)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.LocalFileName)
		 ' lvi.SubItems.Add(cookie.UseCount.ToString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.HitRate.ToString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.Size.ToString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.LastModifiedTime.ToShortDateString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.ExpireTime.ToShortDateString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.LastAccessTime.ToShortDateString)
		 lvi.SubItems.Add(cookie.LastSyncTime.ToShortDateString)
		 'lvi.SubItems.Add(cookie.HeaderInfo)
		 'lvi.SubItems.Add(cookie.FileExtension)
		 'lvi.SubItems.Add(cookie.ExemptDelta.ToString)
		 lvi.Tag = cookie
		 lvCookies.Items.Add(lvi)
	 Next
	 SetWidths()
End Sub

Private Sub lvCookies_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles lvCookies.DoubleClick
	 If lvCookies.SelectedItems(0) IsNot Nothing Then
		 Dim cookie As EntryInfo = DirectCast(lvCookies.SelectedItems(0).Tag, EntryInfo)
		 Dim cookieText As String = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(cookie.LocalFileName)
		 MessageBox.Show(cookieText, "Cookie text:")
	 End If
End Sub

Private Sub SetWidths()
	 For i As Integer = 0 To lvCookies.Columns.Count - 1
		 lvCookies.Columns(i).AutoResize(ColumnHeaderAutoResizeStyle.HeaderSize)
		 Dim w As Integer = lvCookies.Columns(i).Width
		 lvCookies.Columns(i).AutoResize(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent)
		 If lvCookies.Columns(i).Width < w Then lvCookies.Columns(i).Width = w
	 Next
End Sub
End Class

Voeg nu een CLASS aan je project toe met de naam EntryInfo
Plak hier onderstaande code erin.:
Visual Basic Code:
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Security
Imports System.ComponentModel

Public Class EntryInfo

Private Const NoMoreData As Integer = 259
Private Const BufferTooSmall As Integer = 122

<Flags()> _
Private Enum Filters
	 NORMAL_CACHE_ENTRY = 1
	 STICKY_CACHE_ENTRY = 4
	 EDITED_CACHE_ENTRY = 8
	 TRACK_OFFLINE_CACHE_ENTRY = &H10
	 TRACK_ONLINE_CACHE_ENTRY = &H20
	 SPARSE_CACHE_ENTRY = &H10000
	 COOKIE_CACHE_ENTRY = &H100000
	 URLHISTORY_CACHE_ENTRY = &H200000
End Enum

<SuppressUnmanagedCodeSecurity()> _
Private Class NativeMethods

	 <DllImport("wininet.dll", CharSet:=CharSet.Unicode, SetLastError:=True)> _
	 Public Shared Function FindFirstUrlCacheEntry( _
	 searchPattern As String, _
	 ByVal firstCacheEntryInfo As IntPtr, _
	 ByRef cacheEntryInfoSize As Integer) As IntPtr
	 End Function

	 <DllImport("wininet.dll", CharSet:=CharSet.Unicode, SetLastError:=True)> _
	 Public Shared Function FindNextUrlCacheEntry( _
	 hEnumHandle As IntPtr, _
	 ByVal nextCacheEntryInfo As IntPtr, _
	 ByRef cacheEntryInfoSize As Integer) As <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> Boolean
	 End Function

End Class

<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Unicode)> _
Private Structure InternetCacheEntryInfo
	 Public StructSize As Integer
	 Public SourceUrlName As String
	 Public LocalFileName As String
	 Public CacheEntryType As Integer
	 Public UseCount As Integer
	 Public HitRate As Integer
	 Public Size As Long
	 Public LastModifiedTime As Long
	 Public ExpireTime As Long
	 Public LastAccessTime As Long
	 Public LastSyncTime As Long
	 Public HeaderInfo As IntPtr
	 Public HeaderInfoSize As Integer
	 Public FileExtension As String
	 Public Union As Integer ' not interested enough in the union to declare it.
	 ' Then the header data...
End Structure

' .Net 4.0 property syntax. Covert them to long hand if you are using an earlier version.
Public Property SourceUrlName As String
Public Property LocalFileName As String
' Public Property UseCount As Integer
Public Property HitRate As Integer
Public Property Size As Long
Public Property LastModifiedTime As DateTime
Public Property ExpireTime As DateTime
Public Property LastAccessTime As DateTime
Public Property LastSyncTime As DateTime
'Public Property HeaderInfo As String
'Public Property FileExtension As String
'Public Property ExemptDelta As Integer

''' <summary>
''' Gets a managed object representing the information from the IntPtr.
''' </summary>
Private Shared Function FromIntPtr(pInfo As IntPtr) As EntryInfo
	 Dim nativeStructure As InternetCacheEntryInfo = DirectCast(Marshal.PtrToStructure(pInfo, GetType(InternetCacheEntryInfo)), InternetCacheEntryInfo)
	 Dim managedClass As New EntryInfo
	 managedClass.SourceUrlName = nativeStructure.SourceUrlName
	 managedClass.LocalFileName = nativeStructure.LocalFileName
	 ' managedClass.UseCount = nativeStructure.UseCount
	 managedClass.HitRate = nativeStructure.HitRate
	 managedClass.Size = nativeStructure.Size
	 managedClass.LastModifiedTime = DateTime.FromFileTime(nativeStructure.LastModifiedTime)
	 managedClass.ExpireTime = DateTime.FromFileTime(nativeStructure.ExpireTime)
	 managedClass.LastAccessTime = DateTime.FromFileTime(nativeStructure.LastAccessTime)
	 managedClass.LastSyncTime = DateTime.FromFileTime(nativeStructure.LastSyncTime)
	 'managedClass.HeaderInfo = Marshal.PtrToStringUni(nativeStructure.HeaderInfo)
	 'managedClass.FileExtension = nativeStructure.FileExtension
	 'managedClass.ExemptDelta = nativeStructure.Union
	 Return managedClass
End Function


Public Shared Function GetCookies() As IList(Of EntryInfo)
	 Dim infos As New List(Of EntryInfo)
	 Dim enumHandle As IntPtr
	 Dim firstInfo As EntryInfo = GetFirst(enumHandle)
	 If firstInfo Is Nothing Then Return infos ' got none.
	 infos.Add(firstInfo)
	 While enumHandle <> IntPtr.Zero
		 Dim cookie As EntryInfo = GetNext(enumHandle)
		 If enumHandle <> IntPtr.Zero Then infos.Add(cookie)
	 End While
	 Return infos
End Function

Private Shared Function GetFirst(ByRef enumHandle As IntPtr) As EntryInfo
	 Dim info As New IntPtr
	 Dim infoSize As Integer = 0
	 ' FirstCall: How much memory is required
	 enumHandle = NativeMethods.FindFirstUrlCacheEntry("cookie:", info, infoSize)
	 Dim err As Integer = Marshal.GetLastWin32Error
	 If err <> BufferTooSmall Then Throw New Win32Exception(err)
	 ' Second call: With a blob of memory
	 Try
		 info = Marshal.AllocHGlobal(infoSize)
		 enumHandle = NativeMethods.FindFirstUrlCacheEntry("cookie:", info, infoSize)
		 Return EntryInfo.FromIntPtr(info)
	 Finally
		 Marshal.FreeHGlobal(info)
	 End Try
	 Return Nothing
End Function

Private Shared Function GetNext(ByRef enumHandle As IntPtr) As EntryInfo
	 Dim info As New IntPtr
	 Dim infoSize As Integer = 0
	 Dim result As Boolean = NativeMethods.FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, info, infoSize)
	 Dim err As Integer = Marshal.GetLastWin32Error
	 If err = NoMoreData Then
		 ' No more data. We set enumhandle to 0 to let us know we've finised, and return nothing.
		 enumHandle = IntPtr.Zero
		 Return Nothing
	 End If
	 If err <> BufferTooSmall Then Throw New Win32Exception(err)
	 Try
		 info = Marshal.AllocHGlobal(infoSize)
		 result = NativeMethods.FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, info, infoSize)
		 If result Then Return EntryInfo.FromIntPtr(info)
	 Finally
		 Marshal.FreeHGlobal(info)
	 End Try
	 enumHandle = IntPtr.Zero
	 Return Nothing
End Function

End Class


Als je nu het project gaat testen zie je netjes een tabel met 8 kolommen en de gevonden cookie gegevens.
Om nu van zoeen cookie de gegevens te zien kun je op de cookie dubbel klikken.
screen.png
Let wel even op , deze code werkt alleen voor de cookies die zijn opgeslagen door Internet Explorer, andere Internet programma's hebben hun eigen manier van opslaan.

Bijgevoegde Bestanden


Inloggen


Untitled 1

Met dank aan J├╝rgen voor de jarenlange inzet van visualbasic.be (anno dec 2000)
Met dank aan Mike en Ronneke voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2010)
Met dank aan PascalBianca voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2016)